2019/07/20 12:31:43

Автомобилларга газ куйиш шахобчаси ва техник хизмат кўрсатиш бизнес режаси

loading...

  Автомобилларга суюлтирилган  газ куйиш шахобчасини хамда автомобилларга техник хизматлар курсатиш нуктасини барпо килиш

 Б и з н е с   р е ж а с и

МУНДАРИЖА

 1. КИРИШ, КОРХОНА ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ
 2. БОЗОР ТАХЛИЛИ
 3. КРЕДИТ МАБЛАГИНИНГ ХАРАЖАТ ЙУНАЛИШИ
 4. ИШЛАБ ЧИКАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТЛАР ТАВСИФИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ
 5. ТАЙЁР МАХСУЛОТНИНГ СОТИЛИШИ
 6. ХАРАЖАТЛАР ЖАДВАЛИ
 7. МАХСУЛОТ ХИЗМАТ ВА СОТИШ Б0ЗОРИ
 8. МОЛИЯВИЙ РЕЖА ,КРЕДИТ ИШЛАТИЛИШИ ,КУТИЛАЁТГАН САМАРАДОРЛИК ,ВА ЙИЛЛАР БУЙИЧА КРЕДИТ КАЙТАРИЛИШИ.
 9. КОРХОНА ВА ХОДИМЛАРНИ БОШКАРИШ
 10. МАЗКУР КРЕДИТ БУЙИЧА МОЛИЯВИЙ РЕЖА ВА ФОИЗ ТУЛОВЛАРИ
 11. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ
 12. КРЕДИТ СУММАСИ
 13. ХУЛОСА

I.  КОРХОНА    ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ

 

«_____» куп тармокли хусусий корхонаси         Сурхондаре  вилоят  Термиз шахар Хокимлиги Тадбиркорлик субъектларини Давлат руйхатига олиш инспекцияси томонидан 20__ йил ____даги № __ – сонли реестри Билан Давлат руйхатига олинган.

 

Фаолият олиб бориладиган манзили Термиз тумани _____   . 

Корхона рахбари :  _____     

 

Банк реквизитлари

 х\р  _____________

 Халк    банк   Термиз булими

 МФО: ________

ИНН: _____________

Лойиханинг умумий киймати 347 526,9  минг сум

Шундан :

Кредит маблаги  300 000 ,0 минг сум

Уз маблаги  47 526,9  минг сум

 

«_____» куп тармокли хусусий корхонасининг максади туман  хокимлиги томонидан 0,40 га ер майдонига автомашиналарга суюлтирилган газ куйиш шахобчасини хамда техник хизматлар курсатиш нуктасини барпо килишни режалаштирган АСГКШ (Автомобилларга суюлтирилган газ куйиш шохобчаси ) нуктаси оркали автомобилларга суюлтирилган газ куйиш хамда автомобилларга техник хизматлар курсатишга булган хизматлар учун ахолининг талабини нисбатан кондиришга каратилган.

Мазкур фаолиятини амалга ошириш яъни хизмат курсатиш ускуналар хамда курили шва реконструкция ишларини олиб бориш учун  ДТ Халк банк Термиз булими маблаги хисобидан 300 000 000 ( Уч юз  милион  ) сум микдорида 16 % устамаси билан 3 йил муддатга кредит маблаги зарур хисобланади.

 

              II .  КРЕДИТ МАБЛАГИНИНГ ХАРАЖАТ ЙУНАЛИШИ

 

Т/р Сотиб олинадиган мулк ваХом ашёлар Улчовбирлиги Сони Сотиб олишБахоси (сум) ЖамиСуммаси( Сум)
1 Газ таркатиш колонкаси Дона 2 5 000 000 10 000 000
2 Компрессор Дона 1 5000 000 5000 000
3 Насос « коркен » Дона 1 7500 000 7500 000
4 Юкори босимли газ цистерна 25 м3 Дона 2 30000000 60 000000
5 Трансфарматор  65 Дона 1 15 000 000 15 000 000
6 Расходомер Дона 1 850 000 850 000
7 Флянц Дона 1 462 000 462 000
8 Уровномер дона 1 788000 788000
9 Слив шланг Комп 2 1575000 3150 000
10 Фильтр Дона 2 100 000 200 000
11 Обрат.клапон Дона 1 350 000 350 000
12 Шаровой  50 мм Дона 3 450 000 1350 000
13 Шаровой 25 мм Дона 7 405000 2835 000
14 Шаровой  32 мм Дона 5 427400 2137 000
15 Термометр Дона 1 450 000 450 000
16 Маслоотстойник Дона 1 600 000 600 000
17 Манометр Дона 2 365000 730 000
18 Пред. Клапан Дона       2 787500 1575 000
19 Труба  57 д/м Метр 45 12 000 540 000
20 Труба 48 д/м Метр 85 10000 850 000
21 Труба 42 д/м Метр 83 8000 664 000
22 Труба  25 д/м Метр 103 5000 515 000
23 Труба  20 д/м Метр 12 4000 48 000
  Асбоб ускуналар       115 594 000
24 Арматура 12 мм 16 мм.18 мм Тн 12 2250 000 27 000 000
25 Цемент Тн 192 200 000 38400000
26 Угольник Тн 9 2600 000 23400 000
27 Металл лист М2 260 43846 11399960
28 Двух. тавр. Швеллер  п/м 60 30 000 1800 000
29 Электрод кг 800 4400 3520 000
30 Доска обрезной М3 10 550 000 5 500 000
31 Шифер Дона 400 14000 5600 000
32 Профнастил  0,5 мм М2 280 22000 6160 000
33 Алюкобон М2 280 27000 7560 000
34 Шлака блок Дона 12500 1500 18750 000
35 Бокс учун Темир Дарвоза Дона 3 2000 000 6 000 000
36 Кафел  (Эрон) М2 134,2 22000 2952940
37 Брусчатка М2 2150 18500 39775 000
38 Пластик потолочный М2 280 7000 1960 000
39 Рейка пластмасовый пм 1500 800 1200 000
40 Тачильный диск Дона 25 7000 175 000
41 Шагал тош М3 70 42000 2 940 000
42 Кум М3 80 3000 240 000
43 Алюминий сим  А/С -35 п/м 3000 5000 15 000 000
44 Бетон Столб Дона 30 300 000 9 000 000
45 Фундаментный ФС блок Дона 60 60 000 3 600 000
  Курилиш материаллари         231 932 360
  Жами Лойиха киймати       347 526 900

 

Корхона томонидан АСГКШ (Автомобилларга суюлтирилган газ куйиш шохобчаси )   биносида курилиш ва реконструкция ишларини амалга ошириш 2010 йил 30 июндаги № 30/06 – сонли шартномага асосан 231932,4 минг сумлик курилиш ва реконструкция ишлари  «Даврон -Хамкор–Сервис» МЧЖ  томонидан  амалга оширилади ,шундан 47526,9 минг сум  корхонанинг уз маблаги хисобланади,  хамда газ таркатиш колонкаси ,компрессор , насос хамда юкори босимли газ цистернаси  хамда асбоб ускуналар 2010 йил 29 июндаги 29/06- сонли Хисоб шартномага асосан  115594,0 минг сумлик   «Самарканд -Автогаз -Таъминот » МЧЖ  томонидан етказиб берилади .    

 

III.   БОЗОР  ТАХЛИЛИ

 

Вилоят худудида 2 000,0 минг туман  худудида 144,1 минг кишлок худудида 1855,9 минг ахоли яшайди. Автомобилларга суюлтирилган газ куйиш  шахобчаси хамда техник хизматлар курсатиш фаолиятини олиб борадиган манзил Термиз тумани яъни _____ йули ёкаси. Автобобилларни  суюлтирилган газ билан таъминлашга булган талабини нисбатан кондириш максадида фаолият олиб борилади. Корхона  уз фаолиятини йулга куйгани холда нисбатан сифатли суюлтирилган газ куйиш хизматларини курсатади мижозларга уз вактида умумий тартибда хизматлар курсатади.Ушбу фаолиятга мехнатга лаёкатли 6 нафар ишчилар ишлайди. Хаммамизга маълумки 1 кг суюлтирилган газдан  1 литр 800 грам  мавжуд  булади.   

 

ХИЗМАТ КУРСАТИШ   (Ялпи даромад)

( хизмат курсатиш бир ойда  )

 

 Т/р Махсулот номи Улчов бирлиги Сотиб олиш ЁММ  сотишдан  тушум  ( сум )
      1 ойда  Нархи Жами нархи Литрда СониЛитр   Нархи(сум) Жами суммаси
1 Суюлтирилган газ Тн  68 450 000 30 600 000 122400 122400 450 55 080 000
  Жами:       30 600 000       55 080 000

 

 

ХИЗМАТ     КУРСАТИШ

 

Т/р Махсулот номи Улчов бирлиги Хизмат курсатиш  хажми Хизмат курсатиш хажми ва нархи   1 ойда  ( сум )
      1 кунда  1 ойда     Улчов бирлиги(киши,дона) Нархи (сум )  Жами суммаси ( сум )
1 Автомашиналар балансировкасини олиш Дона 15 450   450 4 000 1800 000
  Жами:             1 800 000

 

YII.   ХИЗМАТ  КУРСАТИШ  БОЗОРИ

 

Ахолига суюлтирилган газ куйиш хамда техник хизматлар курсатиш  натижасида хар ойда 56880,0 минг сумлик  хажмда  хизматлар курсатилади, келгусида мазкур  хизматларга  булган талаб буйича курсатгичлар оширилиб борилиши максад килинган..Бир ой   давомида хизмат курсатиш  56880,0 минг сумни ташкил килади ,ялпи харажат 46581,7 минг сумни ташкил килади. Бир ой  давомида олинган соф фойда 10298,3  минг сумни ташкил килади.

 Рентабеллиги  10298,3 \ 46581,7 =22,1  %

 

  КУРСАТГИЧ Улчов бирлиги  Сони  1 ойда (минг.сум) 1-йилда   (минг сум ) 2-йилда  (минг сум ) 3-йилда  (минг сум )
1 Ишчилар сони Киши 6 6 6 6 6
2 Иш хаки фонди Минг.сум   690,0 8280,0 16560,0 24840,0
3 Иш хаки фондидан25 % ажратма Минг сум   172,5 2070,0 4140,0 6210,0
4  Суюлтирилган газ таннархи Минг Сум   30600,0 367200,0 734400,0 1101600,0
6 Автотранспорт харажатлари Минг сум   6000,0 72000,0 144000,0 216000,0
7 Кузда тутилмаган харажатлар савдо ва хизмат курсатишдан 5% Минг сум   2844,0 34128,0 68256,0 102384,0
  Харажатлар Минг сум   40306,5 483678,0 967356,0 1451034,0
5 Банк кредит буйича     16 % Минг сум   4000,0 48000,0 84999,9 97999,9
  Жами Харажатлар Минг Сум   44306,5 531678,0 1052355,9 1549033,9
7 Савдо хамда хизмат курсатишдан тушум   Минг сум    56880,0 682560,0 1365120,0 2047680,0
  Жами харажатлар  Минг сум   44306,5 531678,0 1052355,9 1549033,9
8 Ягона  солиги  4 % Минг сум   2275,2 27302,4 54604,8 81907,2
10 Асосий кредит кайтарилиши Минг сумм   0   150000,0 300000,0
11 Соф фойда Минг сумм   10298,3 123579,6 108159,3 116738,9

 

YIII. МОЛИЯВИЙ РЕЖА, КРЕДИТ ИШЛАТИЛИШИ, КУТИЛАЕТГАН САМАРАДОРЛИК ВА ЙИЛЛАР БУЙИЧА КРЕДИТ КАЙТАРИЛИШИ.

 

Юкоридаги  жадвалдан куриниб турибдики , Корхона яъни уюшма томонидан   узининг фаолиятини юритиб Бизнес режага асосан олинган кредит маблагидан максадли фойдаланиб фойда билан якунлайди  ва бунинг натижасида уз оборот маблагига хамда кредит маблагининг уз вактида кайтариш имкониятига эга булади.

        Ушбу лойихадаги даромад ва харажатлари   хозирги кундаги нарх наводан  келиб чиккан , инфляция хисобга олинмаган холда курсатилган булиб, келажакда инфляция булишидан каътий назар даромад ва харажатлар хам шунга караб усиб боради.

 

 

 1. IX. КОРХОНА ВА ХОДИМЛАРНИ БОШКАРИШ

 

Корхонанинг  рахбари  _____    хисобланади ва бошкаради.  Корхонада   6  киши  фаолият олиб боради.  

 

Корхонанинг  штат жадвали куйидагича

(сумда )

Лавозими Сони Бир ойлик иш хаки Бир ойда Бир чоракда Бир йилда
1. Бошлик 1 150 000 150 000 450 000 1800 000
2. Бош хисобчи 1 120 000 120 000 360 000 1440 000
3. Сотувчи 2 120 000 240 000 720 000 2880 000
4. Хайдовчи 1 100 000 100 000 300 000 1200 000
5. Каровул 1 80 000 80 000 240 000 960 000
  Жами :     690 000 2070 000 8280 000

 

Тадбиркор томонидан олинган кредитнинг максадли фойдаланиши кредитнинг уз вактида кайтарилишини назорат килиш белгиланган тартибда банк муассасалари ва солик органлари томонидан амалга оширилади.Тадбиркор уз фаолиятини амалга оширган холда ташки мухит таъсирида носоглом вазиятлар келиш эхтимоли бартараф этиш учун белгиланган тартибда ветеринария хизмати,санитария эпидемиология инспекциялари ва сугурта ташкилотлари билан узаро алокада муносабат мажбуриятларини тузади.

           

   

 1. X. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

                                                                                       Жадвал  (минг .сум )

Ойлар 2010 йил 2011 йил
Кредитмикдори Тулов КредитМикдори Тулов
крелит Фоиз Кредит Фоиз
1 Январ 0 0 0 0 0 4000,0
2 Феврал 0 0 0 0 0 4000,0
3 Март 0 0 0 0 0 4000,0
4 Апрел 0 0 0 0 0 4000,0
5 Май 0 0 0 0 0 4000,0
6 Июн 0 0 0 0 0 4000,0
7 Июл 300000,0 0 4000,0 0 12500,0 4000,0
8 Август 0 0 4000,0 287500,0 12500,0 3833,3
9 Сентябр 0 0 4000,0 275000,0 12500,0 3666,6
10 Октябр 0 0 4000,0 262500,0 12500,0 3500,0
11 Ноябр 0 0 4000,0 250000,0 12500,0 3333,3
12 Декабр 0 0 4000,0 237500,0 12500,0 3166,7
  Жами:     24000,0   75000,0 45499,9

 

 1. X. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

                                                                                       Жадвал  (минг .сум )

Ойлар 2012 йил 2013 йил
Кредитмикдори Тулов КредитМикдори Тулов
крелит Фоиз Кредит Фоиз
1 Январ 225000,0 12500,0 3000,0 75000,0 12500,0 1000,0
2 Феврал 212500,0 12500,0 2833,3 62500,0 12500,0 833,3
3 Март 200000,0 12500,0 2666,7 50000,0 12500,0 666,7
4 Апрел 187500,0 12500,0 2500,0 37500,0 12500,0 500,0
5 Май 175000,0 12500,0 2333,3 25000,0 12500,0 333,3
6 Июн 162500,0 12500,0 2166,7 12500,0 12500,0 166,7
7 Июл 150000,0 12500,0 2000,0 0 0 0
8 Август 137500,0 12500,0 1833,3 0 0 0
9 Сентябр 125000,0 12500,0 1666,7 0 0 0
10 Октябр 112500,0 12500,0 1500,0 0 0 0
11 Ноябр 100000,0 12500,0 1333,3 0 0 0
12 Декабр 87500,0 12500,0 1166,7 0 0 0
  Жами:   150000,0 25000,0   75000,0 3500,0

 

XI . КРЕДИТ СУММАСИ

 

 1. Кредит суммаси 300 000,0
 2. Кредит муддати 3 йил
 3. Мулжалланган фоиз 16 %
 4. Асосий кредитни кайтариш  12 ой имтиёзли
 5. Курилиш ва реконструкция ишлари 45 кун

 

Суралаётган  300 000,0 минг сум микдоридаги кредит суммаси 2010 йил  3- чорак  июл  ойи бошида  ажратилиши  режалаштирилган , кредит фоизларини тулаш хар ойда бир маротаба асосий кредит суммасини кайтариш 24 ойга  булинган холда   тулаб борилади

                                                     

XII.    Х   У  Л  О  С А

 

Банкнинг хамкорликдаги фаолияти, кредит маблаги бериш кафолати натижасида, ушбу маблагнинг уз вактида берилиши, унинг уз вактида ва максадли фойдаланиши, хизмат курсатиш сохасида хизмат курсатиш яъни АЁКШ  оркали  хизматлар курсатишда хизмат курсатиш бинолари барпо килинади. Корхона   олинган кредит маблагининг устамаси билан уз вактида кайтариш имкониятига эгадир. Ушбу маблагдан фойдаланиш натижасида уз оборот маблагига эга булади, хизмат курсатиш сохасида  Республикамизда   салмокли хисса кушганимиз булади.

Yuklab olish (DOC, 216KB)

MAQOLANI MASHHUR QILISHGA HISSANGIZNI QO'SHING

G'olib Avezov

Navoiy viloyati bizning vatanimiz, bu yerda tug'ildik, o'sdik va bilim oldik. Vatanimiz bizga juda ko'p narsalar berdi. Endi esa biz vatanimizga beraylik. Uni rivojlanishi uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shaylik.

Buni ham o'qing

65798d228eace3320871b1b7ce87f505

Avtomobillarni ta’mirlash va texnik xizmat ko’rsatish uchun tayyor biznes reja

Fikr bildirish

Sizning email manzilingiz oshkor qilinmaydi. Majburiy bo'limlar * bilan belgilangan

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>